– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

AATOS – ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

AATOS – ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa -hanke on Hämeen elinkeino-liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ESR-hanke, jota koordinoi Saimaan ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa, vuosina 2019-2021.

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa, myös Etelä-Karjalassa. Suuri osa iäkkäistä on säännöllisen kotihoidon, palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen piirissä. AATOS-hankkeessa etsitään ratkaisuja kotihoidon ammattilaisten ja asiakkaiden autonomian vahvistamiseen.

Kotihoidon järjestäminen Suomessa perustuu sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulakiin. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Vuonna 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin säännöllisiä kotihoidon palveluja käytti yli 2000 asiakasta ja kontaktien määrä oli yli 1,3 miljoonaa.  Oikeat teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut ja ohjaus tukevat palvelun laatua ja asiakkaiden autonomiaa. Niiden hyödyntäminen varmistaa palvelujärjestelmän kyvyn vastata kasvavaan kysyntään.

AATOS-hanke tuottaa tietoa ja osaamista ikääntyneiden teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäviin kotihoidon palveluihin ja tätä kautta lisää asiakkaiden ja ammattilaisten autonomiaa. Hankkeessa syntyy palveluprosesseja, tiimi-, esimiestyötä ja johtamista tukevia digitaalisia ratkaisuja ja tietoa kustannusvaikutuksista. Autonomian vahvistuminen parantaa palvelujen laatua ja asiakkaiden hyvinvointia.

Kotihoidon asiakashaastatteluilla selvitetään teknologian hyödyntämistarpeet, kokemukset ja tuen tarve. Tältä pohjalta suunnitellaan ammattilaisten koulutuksiin digitaalisen toimintaympäristön hyödyntämisen sisältöjä, pedagogisia ratkaisuja ja selvitetään tulosten vaikutuksia. Ratkaistaan työssä, järjestelmissä ja toimintatavoissa olevat mahdolliset solmukohdat ja mallinnetaan ratkaisujen käyttöönottoprosessi sekä arvioidaan työn autonomian kehittymistä ja kustannusvaikutuksia.

Hankkeen keskeisin tavoite on työntekijän ja asiakkaan autonomian ja sitä tukevan järjestelmän kehittäminen. Koulutuksilla pyritään vahvistamaan henkilöstön ammattitaitoa, koska ajantasainen osaaminen on myös edellytys työssä pysymiseen.