– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

AATOS-hanke kouluttaa

Kuluneen syksyn aikana AATOS-hankkeessa on valmennuskoulutettu Etelä-Karjalan alueen kotihoidossa toimivia terveydenhuollon ammattilaisia, lähiesimiehiä ja hoitohenkilöstöä. On kokoonnuttu pienryhmissä ja pohdittu erilaisia teemoja. Kokoontumiset on jouduttu tosin tekemään verkkovälitteisesti teams-ympäristössä, Covid-19 -pandemiatilanteen vuoksi.

Valmennuskoulutuksen teemat rakennettiin henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella ja suunnittelussa pyrittiin joustavaan toteutukseen niin, että mahdollisimman monella oli mahdollisuus päästä mukaan. Yhteensä noin 30 terveydenhuollon ammattilaista on kokoontunut kerran kuukaudessa, yhdeksi iltapäiväksi, pienryhmissä erilaisten teemojen äärelle.

Tavoitteena syksyn valmennuksissa on ollut kotihoidon työn muutoksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, autonomisen työotteen ja osaamisen jakamisen kulttuurin vahvistaminen kotihoidossa. Ensimmäisen kokoontumisen teemana oli itseohjautuvuus. Se koskettaa paitsi yksilöä, myös tiimejä ja koko organisaatiota. Itseohjautuvuutta voidaan kuvata työntekijän tahtona hallita omaa työtään, vahvistaa ja hyödyntää omaa potentiaaliaan sekä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Tavoitteena on oman työn hallinta. Taustalta löytyy ajatus, että ihminen pystyy tavoitteiden, reflektion ja harjoittelun kautta ohjaamaan omaa elämäänsä toivomaansa suuntaan.

Onnistunut itseohjautuva ja autonominen työkulttuuri näkyy organisaatiossa monin eri tavoin; jokaisen perustehtävä ja rooli on kirkas, osa kokonaisuutta. Henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys tavoitteista, joihin on helppo sitoutua. Itseohjautuvassa organisaatiossa arvostetaan jokaisen työpanosta. Jokainen vastaa paitsi omasta työstään, myös koko työyhteisön työstä. Toiminta on oikea-aikaista ja päätöksenteko ketterästi lähellä asiakasta. Esimiehen työssä korostuu valmentava, sparraava ja ohjaava ote. Johtaminen yksilöllistyy.

Tiedon ja osaamisen jakamisen teema sai aikaan runsasta keskustelua. Tieto on tunnistettu organisaatioiden ja koko yhteiskunnan tärkeimmäksi pääomaksi. Tämän vuoksi organisaatioiden on tunnistettava henkilöstöllä oleva tieto ja osaaminen sekä kehitettävä osaamisen säilyttämisen sekä tiedon jakamisen käytäntöjään. Työssä suurin osa oppimisesta tapahtuu osana päivittäistä toimintaa niin, että sitä on vaikea erottaa muusta tekemisestä. Luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, tavoitteisiin ja toimintakäytäntöihin sitoutuminen sekä runsas tiedon jakaminen edistävät uuden tiedon ja osaamisen muodostumista organisaatiossa.

Valmennuskoulutuksessa tarkastellaan seuraavaksi kotihoidon teknologisia ratkaisuja ja niiden vaikutusta jokapäiväiseen työhön. Lisäksi paneudutaan vielä työyhteisön haastaviin asioihin, työhyvinvointiin ja sen ylläpitämiseen sekä työssä jaksamisen teemoihin.

Anne Suikkanen, projektipäällikkö