– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Älylääkekaapista asiakasarvoa ja kustannusvaikutuksia

AATOS-hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu yhteistyössä ELSA-hankeen testbed:ssä Tunstall Oy:n mobiilisti toimiva älylääkekaappi 11/2019 – 10/ 2020. Testauksessa hyödynnettiin Eksote kotihoidossa olemassa olevaa CarePlan/TESapp mobiili ovenavausjärjestelmää. Kotihoidossa järjestelmää käytetään säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden ulko‐ovien aukaisemiseen.

Silloisen Itäisen kotihoidon henkilökunta testasi älylääkekaapin käytettävyyttä suunniteltujen kotikäyntien yhteydessä osana asiakastyötä. Testaus tapahtui Itäisen kotihoidon 10 asiakkaan kotona, jonne oli sijoitettu älylääkekaappi. Asiakkuuksien valintakriteereinä olivat: asiakkaat, jotka käyttävät N‐ ja/tai PKV‐lääkkeitä, lääkkeitä säilytetään kotihoitotoimistolla ja hyöty lääkekaapin käytöstä on asiakkaalle suuri.

AATOS- ja ELSA-hankkeessa haluttiin tietää,  Saadaanko mobiililukolla toimivalla älylääkekaapeilla merkittävää hyötyä kotihoidon asiakkaille ja työntekijöille? Koko testauksen ajan kerättiin tietoa prosessin kulusta, siinä ilmenevistä ongelmista ja kehittämisestä. Mobiilisti toimiva älylääkekaapista on tehty raportti (Henna Sopanen / LUT). Tutkimuksen tavoitteena oli haastattelujen avulla selvittää ratkaisun tuomia todellisia asiakasarvoja ja –hyötyjä niin palveluntuottajalle (Eksote), kotihoidossa työskenteleville ammattilaisille, kotihoidon asiakkaille, omaisille kuin ratkaisun tuottajana olevalle yrityksellekin (Tunstall Oy). Tutkimuksessa haastateltiin pilottialueen kotihoidon ammattilaisia ja palveluntuottajaa. 

Keskeisimpinä tuloksina saatiin: Mobiililukolla toimiva älylääkekaappi lisää lääketurvallisuutta, kun lääkkeet annetaan hoitajan toimesta oikea-aikaisesti sekä lääkkeitä pystytään säilyttämään kotona turvallisesti.  Lääkkeiden säilytys kotona älylääkekaapissa esti esim. muistisairasta ottamasta lääkettä väärään aikaan tai liian paljon. Lisäksi pystytään hyödyntämään olemassa olevaa ovenavausjärjestelmää (ns. lisäosaa), joka tuo kustannussäästöjä muun muassa työntekijän ajansäästönä, kun turhia ajoja avaimen perässä jäi ajamatta (avainten unohdukset, toimistolle, niiden etsiminen asiakkaan kotoa, kesken työvuoron tapahtuvat asiakasvaihdokset).

Tunstall Oy:n yhteiskehittämisen tuloksena syntyi toimintamalli julkiselle sektorille, joka mahdollistaa monistettavuuden muihin kuntiin. Eksote oli ensimmäinen Suomessa, jolla oli mobiililukolla toimiva älylääkekaappi pilotissa (referenssi).Myös yhteiskehittäminen, työntekijöiden sekä asiakkaiden kehittämisideoiden kuuleminen antoivat lisäarvoa tuotteen kehittämistyöhön Tunstall Oy:lle. 

Pilottialueen työntekijät kokivat, että mobiilisti toimiva älylääkekaappi on tervetullut kotihoitoon ja kokivat, että kerrankin heitä ja heidän ehdotustaan on kuultu.  Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan tunnusten hallinta, varsikin ajatellen sijaisia, jotka tekevät esim. yhden vuoron silloin tällöin. Miten tunnukset jatkossa hoidetaan, jos kaappien määrä lisääntyy huomattavasti? 

Mobiilisti toimiva älylääkekaapista oli tehty kustannuslaskelmaa (Marja Laamanen – Eksote)  Rautjärven – ja entisen Keskusta-Pohjoisen kotihoitoalueelta. Laskelman mukaan mobiilisti toimiva älylääkekaappi tuo kustannussäästöä (15 000€ – 63 000 €/ 10 lääkekappia / vuosi), kun työn prosessi on selkeytynyt ja turhat ajot lääkekaappien avainten hakuun ja etsimiseen ovat jääneet pois.

Kirjoittaja

Marja Laamanen                                          

gsm. 040 651 5902