– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Johtajien ja työntekijöiden koulutus

Mari Kokkonen, yliopettaja, LAB ammattikorkeakoulu, AATOS-projekti:

Kotihoidon esimiehet kaipaavat yhteistä keskustelua, vertaistukea ja uusia ratkaisuja henkilöstöjohtamiseen.

AATOS – ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa -hanke on keväällä 2019 alkanut ESR-hanke, jota koordinoi Saimaan ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa, vuosina 2019-2021. AATOS-hanke tuottaa tietoa ja osaamista ikääntyneiden teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäviin kotihoidon palveluihin ja tätä kautta lisää asiakkaiden ja ammattilaisten autonomiaa. Yksi kehittämisen kohteista on kotihoidon esimiesten osaaminen tukemaan kotihoidon työn muutosta. Tähän vastataan AATOS-projektissa järjestettävän, esimiehille suunnatun valmennuksen keinoin. Valmennus toteutuu syksyn 2020 – kevään 2021 välisenä aikana ja se kohdentuu kaikille Eksoten ja joillekin yksityisten kotihoitoyritysten esimiehille. Valmennuksen ja sen suunnittelun pohjaksi AATOS – hankkeessa tehtiin kysely kotihoidon esimiehille heidän näkemyksistään johtamisosaamisensa nykytilasta ja sen tueksi rakennettavasta valmennuksesta. Kysely lähetettiin 11 Eksoten esimiehelle ja siihen saatiin 9 vastausta. Lisäksi 2 yksityisen kotihoidon esimiestä vastasi kyselyyn. Johtamisosaamisen nykytilaa arvioitiin kyselyssä Sydänmaanlakan Johtamisen osaamispuun avulla (Sydänmaanlakka 2015, s. 154-160). Johtamisen osaamispuu koostuu viidestä osa-alueesta: yleisosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, johtamisosaaminen, tehokkuusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen. Ne jakaantuvat eri osaamisiin sen mukaan, mitä johtaja tekee. Kokonaisuutena kotihoidon esimiehet näkevät osaamisensa hyvin vahvana. He arvioivat tuntevansa toimintaympäristön erittäin hyvin ja osaavansa operoimaan siinä tehokkaasti. He kokevat osaavansa organisoida työtä ja jakaa työtehtäviä sekä toimia strategian suuntaisesti ja sitä käytäntöön vieden. Muutoksessa toimiminen ja erityisesti digitaalisten palvelujen tunteminen ja käyttö hallitaan myös mutta osaaminen niissä koetaan hieman vähäisemmäksi. Kyky huolehtia itsestä, erityisesti fyysisestä suorituskyvystä, ovat nekin hyvällä tasolla mutta selkeästi osaamisalueista heikoimpia. Tuloksia käsitellään yksityiskohtaisemmin ja käytetään yhteisen keskustelun pohjana esimiesten valmennuksessa. Tulevalle kotihoidon esimiesten valmennukselle osoitetaan selkeitä toiveita. Siinä tulisi korostua yhteisöllisyys, visuaalisuus ja toiminnallisuus. Valmennukselta kaivataan yhteistä keskustelua ja ratkaisuja erityisesti keskeisiin henkilöstöjohtamisen kysymyksiin konkreettisella tasolla. Näitä kysymyksiä ovat vaikeat ja haastavat tilanteet, työssäjaksamisen tukeminen, ihmisten välisten konfliktien selvittäminen, rekrytointihaasteet sekä lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin ja HR-järjestelmiin liittyvät kysymykset. Henkilöstöjohtamisen teemojen lisäksi toivotaan ikäteknologian uusia tuulia ja asiakkuuteen liittyvän lainsäädännön ja tiedon päivittämistä. Kotihoidon esimiehet haluavat kohdata toisensa vertaistuen merkeissä kasvokkain, ei verkon välityksellä. Parhaimmillaan valmennus antaa heille avaimia jatkuvien muutosten johtamiseen, vahvistaa yhtenäisiä linjauksia ja kehittää toimintaa yhtenäisemmäksi. Sen avulla voidaan saada uutta ja ajantasaista tietoa sekä löytää innovaatioita ja uudenlaista innostusta. Kotihoidon esimiehet ovat motivoituneita osallistumaan, osallistamaan ja oppimaan yhdessä. AATOS-hankkeen valmennus kotihoidon esimiehille alkaa elokuussa 2020 ja se rakentuu tässä kuvatuille toiveille ja näkemyksille valmennuksen sisällöstä ja luonteesta. Sydänmaanlakka, P. 2015. Älykäs julkinen johtaminen. Helsinki: Talentum.