– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Kerrankin meitä on kuultu!

Strategian mukaisesti, Eksotella on laajasti käytössä sähköisen asioinnin palveluja, etäpalveluita sekä teknolo-giaratkaisuja kotona asumisen tukemiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on avainasemassa palvelujen laadun, sujuvuuden ja asiakashyödyn sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä. On tärkeää miettiä, mitä hyötyä teknologisesta kehittämisestä ja tiedon keräämisestä on palvelun tuottajalle ja miten toiminnan kokonaisuus hallintaan. Tiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen liittyen on ymmärrettävät mm. miten tietoa kerätään, mi-ten ja mihin se siirtyy ja yhdistyy, kuka sitä käsittelee, mitä tiedolla tehdään, miten asiakas voi itse hyödyntää hänestä kerättyä tietoa ja mitä kustannusvaikutuksia toiminnalla on. Asiakkaan on myös voitava luottaa tieto-suojan ja –turvallisuuden toteutumiseen.

Vaikka vanhustenhuollon työntekijät suhtautuvat teknologisiin ratkaisuihin pääsääntöisesti positiivisesti, osa työntekijöistä kokee niiden lisäävän työmäärää. Muuttuvat toimintatavat, teknologisten ratkaisuiden ja digitali-saation lisääntyvä hyödyntäminen edellyttävät työn toimintamallien ja organisoinnin kehittämistä, työntekijän itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden lisäämistä ja osaamisen merkittävää kehittämistä.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristöissä oppilaitokset ovat avainasemassa sosiaali- ja terveysalan henki-löstön osaamisen lisäämisessä, osaamisen päivittämisessä ja ennakoinnissa, jotta uusista ratkaisuista saadaan paras mahdollinen hyöty asiakkaalle ja heidän perheilleen. Tällä on merkitystä myös henkilöstön työhyvinvoin-nille ja työssä pysymiselle. Henkilöstön osaamisen kehittyminen vahvistaa asiakkaan toimintakyvyn säilymistä, osallisuutta, turvallisuutta ja itsenäistä toimintaa.

Ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa (AATOS-hanke, 2019-2021) tavoitteena on Etelä-Karjalan koti-hoidon työntekijöiden ja asiakkaiden autonomian, sitä tukevan järjestelmän ja osaamisen kehittäminen. Hank-keessa on selvitetty mm. asiakkaiden ja ammattilaisten teknologia tarpeita kotihoidon tueksi https://aatoshanke.fi/ .

Yksi näistä teknologioista on Tunstall Oy:n mobiilisti toimiva älylääkekaappi, joka on pilotoitu Lappeenrannan Itäisessä kotihoidossa 2019-2020. Pilotissa hyödynnettiin Eksote kotihoidossa olemassa olevaa Ca-rePlan/TESapp mobiiliovenavaus järjestelmää. Hoitaja avaa kotikäynnille mennessään asiakkaan lukkomodulin omalla työpuhelimellaan. Älylääkekaappi aukeaa samalla periaatteella kuin asiakkaan ovikin. Lääkekaapin avaaminen mobiilisti helpottaa hoitajia työssään, koska avaimia ei tarvita. Älylääkekaapin avaamisesta jää jär-jestelmään lokimerkinnät; tarvittaessa tieto siitä, kuka on milloinkin avannut ja sulkenut älylääkekaapin oven. Asiakkaat, joilla täyttyvät lääkehoitoon ja turvallisuuteen liittyvät kriteerit on mahdollista saada tällainen lääke-kaappi käyttöönsä. Kotihoidon henkilökunta arvioi asiakaskohtaisesti lääkekaapin tarpeen huomioiden kuntout-tavan työotteen. Mobiilisti toimiva älylääkekaappi on ollut todella pidetty uudistus pilottialueella. Siitä on tullut monta kiitosta ja kommenttia. Yksi kommenteista oli:” kerrankin meitä on kuultu!”. Kyselyjä muilta kotihoito-alueilta on myös tullut, että milloin hekin saavat tuon lääkekaapin käyttöönsä? Tähän kysymykseen voin vain vastata, että lääkekaappi menee hankintojen kautta kilpailutukseen. Ps. Mobiilisti toimivasta älylääkekaapista tehdään myös esittelyvideo, joka valmistuu piakkoin.

Mukavaa joulun odotusta! Marja Laamanen Projektikoordinaattori, AATOS-hanke p. 040 651 5902 [email protected]