– ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Kun on oikea laite oikeaan aikaan, on teknologia tervetullutta

AATOS-hankkeessa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom keskittyi siihen, kuinka asiakkaat kokevat teknologian käytön kotihoidossa. Asiakastieto on tärkeä osa kotihoidon kehittämistä sekä ammattilaisten osaamista ja koulutusta, joten hankkeessa haluttiin nostaa esille, miltä teknologia asiakkaiden näkökulmasta näyttää. Socom haastatteli hankkeessa kotihoidon työntekijöitä, kotihoidon asiakkaita ja heidän omaisiaan sekä ikäihmisiä, jotka eivät olleet kotihoidon palveluiden piirissä. Lisäksi laajemman kuvan saamiseksi Socom kokosi aiheesta tietoa kirjallisuuden ja muiden lähteiden pohjalta hankekumppaneiden käyttöön.

Socomin tekemien haastatteluiden perusteella muodostui kuva, että kotihoidon asiakkaat ovat valmiita ottamaan teknologiaa käyttöön kotona asumisen tukemiseksi silloin, kun teknologiasta on hyötyä. Eteläkarjalaiset eivät näytäkään poikkeavan siinä, kuinka yleisestikin kotihoidon asiakkaat suhtautuvat teknologiaan. Ei teknologiaa teknologian vuoksi, mutta jos jokin teknologinen laite vastaa juuri sen hetken avun ja tuen tarpeeseen, on teknologia tällöin tervetullutta tukemaan kotona asumista. Eteläkarjalaisten kotihoidon asiakkaiden kokemukset olivat samansuuntaisia yleisen asiakaskokemuksen kanssa myös siinä, että kotihoidossa käytettävän teknologian pitää olla mahdollisimman helppokäyttöistä tai sellaista, ettei sen käyttäminen vaadi asiakkaalta itseltään juurikaan opettelua ja osaamista. Laitteita ei saisi myöskään olla liikaa tai niin, ettei koti laitteiden myötä tunne enää kodilta.

Yleisesti suurin osa ikäihmisistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja eniten teknologian käyttöönottamista motivoi juuri se, jos teknologian avulla voi jatkaa kotona asumista. Tässä tärkeä rooli on ammattilaisilla, koska asiakkailla itsellään ei ole tietoa kotona asumista tukevista teknologista ratkaisuista, eikä heiltä tätä tieto voi vaatiakaan. Asiakasnäkökulmasta ammattilaisten tehtävä on tuntea ja tietää miten sekä millaisilla teknologisilla ratkaisuilla kunkin asiakkaan kotona asumista voidaan tukea. Samalla on kuitenkin tärkeää kertoa, että teknologia on vain osa hoitoa ja hoivaa. Koska vaikka teknologiaan suhtaudutaan hyvänä apuna, on ikäihmisillä huoli teknologian korvaavan ihmiset. Hankkeessa haastatelluista monet toivat esimerkiksi esille sen, ettei teknologia saa korvata kuitenkaan kaikkea ihmisten antamaa hoitoa, koska sitäkin tarvitaan ja pitää olla.

Lue lisää aiheesta Asiakasnäkökulma teknologian käyttöön kotihoidossa -esityksestä

Kirjoittaja
Hanna Jokimies
projektikoordinaattori, AATOS-hanke
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom